İçeriğe geç

Yazar: suat aksu

Uzman Tabiplerin Özlük Hakları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPAN TABİP VE UZMAN TABİPLER İLE TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLARIN MAAŞLARI, DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ, NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ÖZET

Kamu İdareleri görev ve sorumluluklarını kamu görevlileri eliyle yerine getirmektedir. Anayasa’nın 128. maddesinde de devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütüleceği hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının hizmete alınma şartları ve mali hakları belirlenmiştir. 657 sayılı Kanun’da ise kamu personel rejimine ilişkin ilkeler düzenlenmiş olup bunlardan biri, sınıflandırma ilkesidir. Sınıflandırma, kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Sınıflandırma ilkesi hizmetin şartları ve memura verilecek mali hakların belirlenmesi açısından önemli olup bu ilkeyle faklı hukuki ve mali statüde görev yapan personelin aynı çatı altında birleştirilmesi, kamu hizmetinde çalışanlar arasında ücret adaletinin sağlanması hedeflenmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan öğretim elemanları ile tabip ve uzman tabiplerin döner sermayeden yararlanma şartları düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, yoğun bakım ve icap nöbetleri tutan ve nöbet ücreti ödemesi yapılan sağlık personeli ve tıpta uzmanlık eğitim faaliyeti kapsamında tıp ve diş tabipliği branşlarında (yerli veya yabancı) uzmanlık eğitimi alanlara yer verilmiş olup, 2547 sayılı Kanun’un 3. maddesinde öğretim elemanları olarak sayılan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin nöbet hizmetine tabi olmaları durumunda nöbet ücreti alıp alamayacaklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Aynı nitelikte kamu hizmeti veren fakat farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen personele yapılmakta olan döner sermaye ek ödemesi, nöbet ücreti ve icap nöbeti ücretine yönelik değerlendirme makalenin konusunu oluşturmaktadır.

https://suataksu.com/wp-content/uploads/2021/07/Tabip-Uzman-Tabip-Uzmanlik-Yapanlarin-Istihdami-ve-haklari.pdf

Yorum Bırak